Informatie

Op deze pagina vindt u informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning voor dakkapellen. Wanneer is bijvoorbeeld een vergunning voor een dakkapel verplicht en wanneer kunt u de dakkapel vergunningvrij plaatsen? Wat is het Omgevingsloket en hoe ziet een vergunningstraject eruit.

Heeft u naar aanleiding van de onderstaande informatie nog vragen over de aanvraag omgevingsvergunning voor uw dakkapel, of wilt u meer informatie over hoe wij te werk gaan? Neem dan nu vrijblijvend contact op.

Lees voor de volledigheid ook de pagina ‘Veelgestelde Vragen

Vergunning voor dakkapellen verplicht

Dakkapellen mogen op de voorgevel worden geplaatst, maar dan is een omgevingsvergunning wel een vereiste. De richtlijnen met betrekking tot dakkapellen op de achtergevel gelden in grote lijnen ook voor dakkapellen op de voorgevel, alleen is het niet mogelijk een dakkapel over de hele breedte van de voorgevel te plaatsen. Bij de meeste gemeenten mag u maximaal 50% van het dakvlak van de voorgevel bebouwen, enkele Nederlandse gemeenten zijn minder soepel, getuige een maximale toegestane bebouwing van 30%, dit is bij een klein aantal gemeenten echter 70%. Elke gemeente heeft echter zijn eigen bestemmingsplan en eigen Welstandsnota. Het is verstandig de Welstandnota van uw gemeente voorafgaande de aanvraag van de omgevingsvergunning hierop te raadplegen.

Het is niet altijd noodzakelijk een vergunning voor een dakkapel op de zijgevel aan te vragen, als de zijgevel uitkijkt op openbaar groen, dan gelden de richtlijnen voor dakkapellen op de voorgevel, anders gelden de richtlijnen voor dakkapellen op de achtergevel. Een bouwvergunning voor een pannendak dakkapel, verlegde nokdakkapel of nokverhoging is altijd noodzakelijk, het maakt geen verschil op welke gevel de dakkapel geplaatst wordt, zowel voor de achtergevel, voorgevel als ook voor de zijgevel is een dakkapel vergunning vereist, de proceduretijd is hetzelfde.

bouwtekening velux dakkapel vergunning

De omgevingsvergunning

De reglementen met betrekking tot dakkapellen zijn sinds oktober van 2010 veranderd, een reguliere bouwvergunning wordt sindsdien aangeduid als omgevingsvergunning. Een dakkapel vergunning kon in het verleden niet digitaal worden aangevraagd, een hoop papierwerk was vereist voor een vergunningaanvraag. Het omgevingsloket heeft gezorgd voor de digitalisering van vergunningen, zo kunnen dakkapellen door bedrijven en particulieren, middels www.omgevingsloket.nl worden aangevraagd.

Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning van de dakkapel worden door de gemeente een aantal eisen gesteld.

Bouwtekeningen van de woning, met schaal 1:50 of 1:100 zijn vereist. De tekeningen moeten duidelijk aangeven welke woning het betreft. Tevens moet op de bouwtekeningen minimaal een voor- en/of achteraanzicht, een dwarsdoorsnede en een plattegrond te zien zijn. Een bouwtekening d van de betreffende gevel is noodzakelijk, dus een voorgevel, achtergevel of in sommige gevallen een zijgevel aanzicht. Tekeningen van de plattegrond van de verdieping, meestal is dit de zolderverdieping, maar bij een asymmetrische kap kan dit ook zijn de eerste verdieping. Een kadastrale kaart of situatie tekening, waarop de woning is aangemerkt behoort tot de vereisten. Foto’s van de buitenkant en eventueel de binnenkant van de woning dienen ook aangeleverd te worden. De foto’s moeten betrekking hebben op de gevel of ruimte, waar de dakkapel geplaatst moet worden.

Vergunningsvrije dakkapellen

Dakkapellen kunnen vergunningsvrij op de achtergevel van de woning worden geplaatst, de overheid heeft hiervoor een aantal belangrijke richtlijnen ontwikkeld. Dakkapellen zijn alleen vergunningsvrij als deze worden geplaatst op het dak van de achtergevel van uw woning, en als ze voldoen aan een aantal aanvullende voorwaarden.

Voor meer informatie over vergunningsvrije dakkapellen, kijkt u op de pagina ‘vergunningsvrije dakkapel

Vergunningscheck

Niet in alle gevallen is het nodig een omgevingsvergunning aan te vragen. Het is daarom verstandig eerst te checken of u verplicht bent een vergunning aan te vragen. Wilt u weten of uw een vergunning moet aanvragen voor uw dakkapel? Doe online de ‘VergunningCheck’ op het Omgevingsloket.

Voor meer informatie over de VergunningCheck en het Omgevingsloket, kijkt u op de pagina ‘het Omgevingsloket’

bouwtekening dakopbouw vergunning

Het (vergunnings)proces

Een vergunningsproces kan zeer snel verlopen, maar dit hangt af van de soepelheid van de gemeente en de kwaliteit en volledigheid van de tekeningen. Wanneer u overeenstemming hebt bereikt met een aannemer of dakkapelplaatser, dan zult u waarschijnlijk een contract moeten ondertekenen. In dit contract zullen onder andere de kosten zijn weergegeven voor het verzorgen van de vergunning. De leges kosten voor de vergunning rekent u zelf met de gemeente af. Daarnaast is het verstandig een clausule te laten opnemen in het contract, dat het contract ontbonden wordt, als de dakkapel vergunning niet wordt verleend door de gemeente.

Bouwtekeningen aanleveren voor vergunning dakkapel

De tweede fase van het vergunningsproces bestaat uit het aanleveren van de tekeningen aan de dakkapelleverancier. U zult in de meeste gevallen al in het bezit zijn van de tekeningen. Wanneer u niet beschikt over de tekeningen, dan kunt u deze eventueel opvragen bij de gemeente. De gemeente heeft ook niet altijd de beschikking over de tekeningen, zij zullen u dan doorverwijzen naar de verschillende archieven in Nederland. Mocht u willen weten, welke tekeningen u dient aan te leveren bij de dakkapelleverancier, dan kunt u kijken op vergunning indienen dakkapel.

Vergunning indienen t.b.v. plaatsing dakkapel

Het gros van de dakkapelleveranciers zal de tekeningen zelf maken. Zij zullen ook de benodigde formulieren, via het omgevingsloket invullen. Het omgevingsloket is een website, die wordt beheert door de overheid, deze website moet grote hoeveelheden papierwerk voorkomen, welke meermaals aanwezig waren bij procedures voor het verkrijgen van een bouwvergunning. Ook kan de website gebruikt worden voor vergunningen van andere aard, zoals kapvergunningen. U kunt met behulp van het omgevingsloket ook een vergunningcheck doen, u hebt alleen uw postcode hierbij nodig.

Beoordeling vergunningaanvraag door gemeente

Een gemeente heeft maximaal 8 weken de tijd voor een reactie, nadat de vergunningsaanvraag is ingediend. Deze reactie kan positief zijn, dan hoeven geen verdere aanvullingen meer gedaan te worden en kan de vergunningsaanvraag worden voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente. De reactie van de gemeente kan ook negatief zijn, dan zal de dakkapelleverancier een aantal aanvullingen moeten verzorgen. Hiervoor heeft uw dakkapelleverancier meestal een termijn van 4 weken, deze aanvullingen kunnen bijvoorbeeld constructie- of ventilatieberekeningen zijn.

Beoordeling dakkapel door welstandcommissie

De welstandscommissie van de gemeente zal een positief of een negatief advies geven. Bij een positief advies wordt de dakkapel vergunning verleend. U dient dan officieel nog wel een termijn van 6 weken af te wachten. In deze 6 weken kunnen omwonenden bezwaarmaken tegen uw toekomstige bouwplannen. De welstandscommissie van de gemeente kan ook een negatief advies geven, dan wordt de vergunning niet verleend of dienen de bouwplannen te worden aangepast aan de geldende welstandscriteria. De welstandscommissie kan zorgen voor het nodige oponthoud, zeker bij een nokverhoging of dakopbouw.

Voor meer informatie over de Welstandnota, kijkt u op de pagina ‘Welstandnota

bouwtekening sleepdak dakkapel vergunning

Bezwaar of beroep tegen omgevingsvergunning


Is de omgevingsvergunning voor bouwen al verleend? Dan kunt u of uw buren tot 6 weken na het verlenen van de vergunning bezwaar aantekenen bij de gemeente. De gemeente moet de vergunning dan heroverwegen.

Wordt de vergunning volgens de uitgebreide procedure afgehandeld? Dan legt de gemeente het conceptbesluit op de vergunningaanvraag ter inzage. U kunt dan uw zienswijzen kenbaar maken tijdens de 6 weken dat het conceptbesluit ter inzage ligt. De gemeente weegt uw zienswijzen mee in het definitieve besluit. Als u het niet eens bent met het definitieve besluit, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

Meer informatie

De folder van de Rijksoverheid is er één uit een serie folders over veelvoorkomende bouwwerken. Vraag uw gemeente ernaar, kijk op de website van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl/bouwregelgeving) of ga naar het Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) en doe de VergunningCheck.
Meer over ‘Beroep of bezwaar tegen omgevingsvergunning

Downloads:

Brochure “Vergunningsvrije Dakkapellen” Rijksoverheid (269Kb)

Wat kunnen we voor u (be)tekenen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand email adres, ovv uw adres, huisnummer en woonplaats.

Copyright 2010-2023 © DakkapelTekening.com Alle rechten voorbehouden