Het Omgevingsloket


Snel en digitaal een vergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, nokverhoging, een dakopbouw, plaatsing van een dakraam of een andere (bouw)activiteit. Dat kan met Omgevingsloket online. Via het omgevingsloket kunnen zowel particulieren als bedrijven oa. de omgevingsvergunning aanvragen.

Wist u dat u zelf kunt checken of uw dakkapel vergunning plichtig is? Dat heet de VergunningCheck.

Kijk hiervoor op: https://www.omgevingsloket.nl/

Wat is Omgevingsloket online?


Omgevingsloket online is een voorziening voor het digitaal aanvragen en behandelen van vergunningen en meldingen op het gebied van bouwen, reclame, inrit, kap, sloop en het Gebruiksbesluit.

Burgers en bedrijven kunnen online vergunningen aanvragen en meldingen doen en als medewerker van de overheid worden vergunningaanvragen en meldingen digitaal ontvangen en behandeld. Het omgevingsloket is een hulpmiddel waarmee de aanvrager kan checken of hij een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Na de invoering van de Wabo kunnen álle vergunningen en meldingen die hieronder vallen online worden gedaan.

Kort samengevat kunt u op Omgevingsloket online:

  • De vergunning- en meldingplicht voor uw dakkapel checken
  • De omgevingsvergunning van uw dakkapel in één keer online regelen
  • De status van uw vergunningaanvraag volgen

Hoe werkt Omgevingsloket online?


Het omgevingsloket online bestaat uit drie onderdelen:

De vergunningcheck: hiermee gaat de aanvrager na of hij verplicht is een vergunning aan te vragen of een melding te doen

De aanvraagmodule: hierin stelt de aanvrager zijn vergunningaanvraag op

De dossiermodule: deze bestaat uit een aanvraagdossier en een behandeldossier. In het behandeldossier verrichten medewerkers van het bevoegd gezag en adviseurs hun werk en voegen ze hun informatie toe. De aanvrager heeft toegang tot het aanvraagdossier

Burgers en bedrijven kunnen zelf checken of een vergunning nodig is, en aan welke eisen de aanvraag moet voldoen. De uitkomst van de vergunningcheck kan gebruikt worden bij het opstellen van de aanvraag. Als baliemedewerker kun je de aanvrager helpen met de check en het opstellen van de aanvraag (status ‘Concept’).

Na het indienen van de aanvraag krijgt de coördinator hiervan een melding. Deze wijst de aanvraag toe aan een behandelaar. De behandelaar beoordeelt de aanvraag in de status ‘In behandeling’. Hij kan hierbij toelichting vragen en adviseurs inschakelen.

Nadat een besluit over de aanvraag is genomen, is de coördinator degene die de beschikking registreert. De status wijzigt dan in ‘Beschikking’. Na publicatie van de beschikking kan het dossier worden gesloten (status ‘LVO-dossier gesloten’). Meestal gebeurt dit na het verstrijken van de bezwaartermijn.

Wat kan ik aanvragen/melden?


Met Omgevingsloket online kunt u één aanvraag opstellen voor een omgevingsvergunning, watervergunning en/of melding. Na indiening wordt de aanvraag indien nodig gesplitst. Hieronder staat per vergunning voor welke werkzaamheden u een aanvraag kunt indienen of melding kunt doen.

Omgevingsvergunning

Bouwen
Werk of werkzaamheden uitvoeren

Weg aanleggen of veranderen
Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bouwwerk brandveilig gebruiken
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

Oprichting
Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen

Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht

Slopen op grond van ruimtelijke regels

Uitrit aanleggen of veranderen

Alarminstallatie aanleggen

Kappen

Reclame plaatsen

Roerende zaken opslaan

Meer informatie


Algemene informatie over de omgevingsvergunning staat op de website van de Rijksoverheid. Neem voor vragen over de aanvraag of melding die u doet via Omgevingsloket online contact op met het bevoegd gezag.

Uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning zelf vind u op het Kennisplein Omgevingsvergunning van het ministerie van VROM.

Wat kunnen we voor u (be)tekenen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onze contactpagina, ovv uw adres, huisnummer en woonplaats.

Copyright 2010-2023 © DakkapelTekening.com Alle rechten voorbehouden